Stadthaus - Alcantarilha, Silves, zu verkaufen

Video
Neuheit
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/f26cc41a-35c8-4880-967a-c69df1d401bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/98628474-689d-4aa7-8288-e41a8184fd24.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/519f2527-49b0-4423-a30b-c7fc547503dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/1946978c-66c7-476b-9c9a-f9642786303d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/706ed1d3-1ab4-4376-b396-2f46e826ce85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/bc50fb59-59f3-41be-aabc-384f56265459.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/8804013f-b1e3-4651-9f14-c8a6803a5a42.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/4fc9bfa8-0eab-4004-9a10-6449c3a2fe41.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/74b16d85-996e-4674-a204-4631811cc3cd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/17f2cd09-c8d7-43c8-ab67-ea727bdf3211.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/ba6104af-be86-4af3-9067-0200f8dbc979.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/1f517aa5-8d2d-4adf-9e7f-caaa56ca5549.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/03cc80cd-fd35-4aa7-a7f6-e597c2b690a0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/62326d8e-88de-4ce6-a8d5-a127eac1c73f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/272ebbf5-bcb2-457c-897d-fddba5214300.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/8bc81101-46c4-49cd-8bf9-9d145381f182.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/3960103b-3bb6-45d2-80c8-26a2d9fe0e96.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/d29fe707-414d-48b4-9074-29f144e2c8a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/1f3ecd10-dcf2-428d-ac3f-8dbdcd1a89a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/5c56878a-e215-4653-8255-040faf112b9c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/5318de9b-81c5-45d8-a728-0f8ead8e0424.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/1c1a9579-0c4e-4fed-a57f-f4b7858945ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/2186d5be-0023-4e67-9ab2-f882a057e9c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/5f9a59b1-1880-4ebd-90f2-fa6c1c7deac0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/f8788070-f25e-49b8-a5d5-357e426fbd88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/27338e8e-be42-45c9-8c78-6d2a778eca58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/9e2446bc-c7ac-48d1-a030-a6985d827594.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/897ff15a-600b-4558-bb48-79b343cea891.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/0f881c8f-ade5-4fc4-8950-483a689125bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/7ea23017-1455-4729-bd08-21d2d86f6889.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/69fcbc77-de3c-4ebb-aae9-e3ae1eb129f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/1e2af2a1-534c-4cb1-876d-a4b260976567.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/70a4bd07-70d1-46cb-8bca-23bc2ca0601d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/b4451177-5aba-421f-8bfd-0bfba4955e90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/1ae8437d-2df7-4709-ad73-763a558771de.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/840b9328-7a85-4a11-8792-6bf78f2292c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/cb3b7de9-7bef-4d4d-9099-719e474db6d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/df587294-69bb-40f4-b4f4-adb7479c1aa7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/f26cc41a-35c8-4880-967a-c69df1d401bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/98628474-689d-4aa7-8288-e41a8184fd24.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/519f2527-49b0-4423-a30b-c7fc547503dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/1946978c-66c7-476b-9c9a-f9642786303d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/706ed1d3-1ab4-4376-b396-2f46e826ce85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/bc50fb59-59f3-41be-aabc-384f56265459.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/8804013f-b1e3-4651-9f14-c8a6803a5a42.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/4fc9bfa8-0eab-4004-9a10-6449c3a2fe41.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/74b16d85-996e-4674-a204-4631811cc3cd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/17f2cd09-c8d7-43c8-ab67-ea727bdf3211.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/ba6104af-be86-4af3-9067-0200f8dbc979.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/1f517aa5-8d2d-4adf-9e7f-caaa56ca5549.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/03cc80cd-fd35-4aa7-a7f6-e597c2b690a0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/62326d8e-88de-4ce6-a8d5-a127eac1c73f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/272ebbf5-bcb2-457c-897d-fddba5214300.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/8bc81101-46c4-49cd-8bf9-9d145381f182.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/3960103b-3bb6-45d2-80c8-26a2d9fe0e96.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/d29fe707-414d-48b4-9074-29f144e2c8a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/1f3ecd10-dcf2-428d-ac3f-8dbdcd1a89a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/5c56878a-e215-4653-8255-040faf112b9c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/5318de9b-81c5-45d8-a728-0f8ead8e0424.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/1c1a9579-0c4e-4fed-a57f-f4b7858945ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/2186d5be-0023-4e67-9ab2-f882a057e9c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/5f9a59b1-1880-4ebd-90f2-fa6c1c7deac0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/f8788070-f25e-49b8-a5d5-357e426fbd88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/27338e8e-be42-45c9-8c78-6d2a778eca58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/9e2446bc-c7ac-48d1-a030-a6985d827594.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/897ff15a-600b-4558-bb48-79b343cea891.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/0f881c8f-ade5-4fc4-8950-483a689125bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/7ea23017-1455-4729-bd08-21d2d86f6889.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/69fcbc77-de3c-4ebb-aae9-e3ae1eb129f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/1e2af2a1-534c-4cb1-876d-a4b260976567.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/70a4bd07-70d1-46cb-8bca-23bc2ca0601d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/b4451177-5aba-421f-8bfd-0bfba4955e90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/1ae8437d-2df7-4709-ad73-763a558771de.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/840b9328-7a85-4a11-8792-6bf78f2292c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/cb3b7de9-7bef-4d4d-9099-719e474db6d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/289978/df587294-69bb-40f4-b4f4-adb7479c1aa7.jpg
 • 2
 • 3
 • 138.48m2
Ref: MGP307
Verkaufspreis 255.000 €
 • 2
 • 3
 • 138.48m2
Ref: MGP307

Doppelhaushälfte V2 - Alcantarilha

Möchten Sie eine Villa an der Algarve kaufen? Rufen Sie uns an... Wir haben, was Sie suchen!

Prächtige Doppelhaushälften, in der letzten Phase des Baus, in einer privaten Eigentumswohnung in Alcantarilha.

Diese Eigentumswohnung besteht aus 18 Häusern der Typologie V2, die durch 3 Blöcke geteilt sind, sowie 2 Einzelhäusern der Typologie V3, von denen eines mit dem Bau von 1 Zusatzraum in V4 umgewandelt werden kann.
Diese Villen verfügen über eine Garagenbox mit platzigen Plätzen für 2 Fahrzeuge.

Gebaut mit hochwertigen Materialien, bestehen diese schönen Villen aus Eingangshalle, großem Wohnzimmer mit viel Licht, offene Küche, 2 en-suite Schlafzimmer für den V2 und 3 en-suite Schlafzimmer für den V3, Service-Badezimmer und Balkone mit Grill.

Villen mit Klimaanlage, Zentralvakuum und Vorinstallation von Ambient Sound, Doppelverglasung, elektrische Jalousien.

Draußen steht Ihnen ein schöner und großer Garten mit Gemeinschaftspool zur Verfügung.

Gute Anlagemöglichkeiten.


Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für diejenigen, die Ruhe suchen, aber immer noch in der Nähe aller Annehmlichkeiten sind.


Unser Unternehmen unterstützt in allen Bereichen wie z.B. bei der Beschaffung der besten Wechselkurse, bei der Kontoeröffnung und in der Dokumentation über Bankkredite, bei der Durchführung von Verbesserungsarbeiten usw.


Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht und kontaktieren Sie uns für einen Besuch.

Eigenschaften

 • Klimaanlage
 • Video-Türsteher
 • Elektrische Rolläden
 • Zentrale Aspiration
 • Schwimmbad
 • Garten
 • Baujahr : 2020
 • Terrassen
 • Garage
 • Private condominium
 • Zentrale Lage
 • Energie ausweis: Kostenlos
 • Verstärkte Tür
 • Garage Box
 • Energetische Zertifizierung

Ort

Anfragen

Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung der Website bestätigen Sie, dass Sie die Verwendung von Cookies gemäß unserer Datenschutzrichtlinie akzeptieren.   Erfahren Sie mehr